Capella de Sant Ignasi a Santa Maria del Mar

Santa Maria del Mar és un temple Ignacià per excel.lència des de que Sant Ignasi la va significar i dignificar amb la seva presencia. En el cinqué centenari del seu naixament 1491-1991 Santa Maria del Mar no podía mes que tenir primacia. Així las Companyia de Jesús va volguer que el pontifical d`acció de gracies fos celebrat a Santa Maria del Mar. Un servidor, Mn. Francesc Tort Mitjans, rector de Santa Maria del Mar, va concelebrar amb el Sr. Arquebisbe junt amb el P. Provincial.


Els actes del cinqué centenari a Barcelona foren organitzats per el P. Enric Puig, qui tingué l`amabilitat d`oferirme una medalla conmemorativa que he mantingut sempre en lloc preeminent en la tauleta de nit i pregaria. No en va jo també soc Ignacià des de jove primer a través de les Congregacions Marianes, i després a través de l`Universitat Pontificia de Comilles. El juliol passat encara ens reunirem els condeixebles de Comilles a Madrid.

Joiosament vaig asistir també en la presentación de la nova Imatge de Sant Ignasi, escoltant amb el máxim interés la conferencia que feu el P. Josep Ll. Iriberri, director Camí Ignacià...

Cal recordar, també, que durant molts anys el P. Lluis Sobrerroca S.J., que un servidor va propossar com a vicari i així fou nomenanat per Mons. Narcis Jubany, va celebrar missa dominical a les 11 del matí, eucaristía que omplia la nau del temple.... Jo mateix li demanà que cuidés de dirigir el Full Parroquial de Santa Maria del Mar, que a més de donar les noticies relatives a la Parroquia, mantenía el lligam viu amb la Companyia de Jesús a través dels seus escrits: Una glossa dominical. Un Llibre al mes. Apostolat de l`Oració: intencions per... etc.


Santa María del Mar es un templo Ignaciano por excelencia desde que San Ignacio lo significó y dignificó con su presencia. En el quinto centenario de su nacimiento (1491-1991) Santa María del Mar debía tener la primicia. La Compañía de Jesús quiso que el pontifical de acción de gracia fuese celebrado en Santa María del Mar. Un servidor, Mn. Francesc Tort Mitjans, rector de Santa María del Mar, celebré con el Sr. Arzobispo junto con el P.Provincial.

Los actos del quinto centenario en Barcelona fueron organizados por el P. Enric Puig, quien tuvo la amabilidad de ofrecerme una medalla conmemorativa que he mantenido siempre en un lugar prominente en a mesita de noche y pregaria. No en vano yo también soy Ignaciano desde joven, primero a través de las Congregaciones Marianas y luego a través de la Universidad Pontificia de Comillas. El pasado julio todavía nos reunimos los condiscípulos de Comllas en Madrid.

Gustosamente asistí también a la presentación de la nueva imagen de San Ignacio, escuchando con el máxmo interés la conferencia que hizo el P- Josep LL. Iriberri, director de Camino Ignaciano.

Cabe recordar también que durante muchos años el P. Lluís Sobrerroca S.J., que un servidor propuso como vicario y así fue nombrado por Mons. Narcís Jubany, celebró misa dominical a las 11 de la mañana, eucaristía que llenaba la nave del templo. Yo mismo le pedí que cuidase de dirigir la Hoja Parroquial de Santa María del Mar, que además de dar las noticias de la Parroquia mantenía el anlace vivo con la Compañía de Jesús a través de sus escritos: Una glosa dominical, Un libro al mes. Apostolado de la oración: intenciones para... etc.

Obra magnífica de l'escultor Sr. Lau Feliu


Verge de Aránzazu (Oñate)


La Creu del Tort de Manresa